BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad van 29 augustus

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad van 29 augustus

Gemeenteraad_bever_2023
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad van 29 augustus - © Deschuyffeleer
 

Vastgoedinformatie

Met uitzondering van raadslid Françoise Herman, die zich onthield, stemden de raadsleden in met de aansluiting op het Vastgoedinformatieplatform en met de vernieuwing van het retributiereglement met betrekking tot het verstrekken van vastgoedinformatie vanuit het lokaal bestuur.

Het Vlaams Vastgoedinformatieplatform is een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, de samenvoeging en de veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars. De gemeente kan via dat Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers gewenste vastgoedinformatie verzamelen en de vastgoeddossiers ontsluiten. Het verzamelen en het ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoeddossiers op verzoek van aanvragers brengt  voor de gemeente uiteraard een administratieve last en bijhorende kost met zich mee. Het lokaal bestuur van de  gemeente Bever wil de kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het ontsluiten van vastgoeddossiers op de aanvrager blijven verhalen. Het bedrag van de retributie is vastgelegd op 100€ per vastgoeddossier. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Gelet op de specifieke hoedanigheid van de aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, valt het systeem niet onder de toepassing van de wetgeving van de taalfaciliteiten.

Schoolreglement en afsprakennota

Het hier en daar wel enigszins gewijzigd schoolreglement en de bijgaande afsprakennota voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent voor het komend schooljaar werden unaniem goedgekeurd. Schepen voor onderwijs Cindy Durieux meldde dat met het oog op het nakend opstarten van de bouwwerken voor het nieuw schoolgebouw in Akrenbos en om daarbij ook de veiligheid van de kinderen te verzekeren er al van bij de start van het nieuwe schooljaar werd overgegaan tot een herschikking van de klaslokalen over de twee resterende vestigingen. Gedurende die bouwwerken zullen geen warme maaltijden meer kunnen aangeboden worden. 

Gratis grondafstand voor een verkaveling

Onafhankelijk raadslid Rudi Geuens onthield zich bij de stemming over de goedkeuring van het nieuw wegentracé door een wijziging en vaststelling van de rooilijn door middel van een gratis grondafstand door de eigenaars op een terrein gelegen te Plaats tegenover Plaats 35-36 voor het realiseren van een verkaveling in twee bouwloten in open bebouwing. Het bleek daarbij immers aangewezen op die locatie, langsheen  buurtweg nr. 48, de gemeenteweg Plaats het openbaar domein te verbreden opdat auto’s mekaar zouden kunnen kruisen en opdat er meer plaats zou komen voor de zwakke weggebruiker. Het verkavelingsontwerp langsheen de gemeenteweg Plaats voorziet nu in de verbreding van het openbaar domein door middel van een zone voor gratis grondafstand aan de gemeente, met een gemiddelde diepte van 1m over een lengte van +/- 33m en met een oppervlakte van 43,21m².

Klachten bij gouverneur

De raadsleden namen ook kennis van twee schrijvens van de provinciegouverneur met betrekking tot twee eerder ingediende klachten door raadslid Rudi Geuens. In beide gevallen meende de gouverneur niet te moeten optreden.

Een eerste klacht had betrekking op het schenden van het inzagerecht van raadsleden, het niet hebben van een gemeentelijk milieubeleidsplan en wegens Franstalige verwijzingen in e-mailadressen. De gouverneur stelt dat het hebben van een milieubeleidsplan geen verplichting inhoudt, dat de aangeklaagde Franstalige verwijzingen inmiddels waren verwijderd en dat het voor het lokaal bestuur toch wel aangewezen is verzoeken om inzagerecht van raadsleden toch wel tijdig te beantwoorden.

De tweede klacht handelde over het schenden van het prerogatief van de raadsleden om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen en toelichting te geven tijdens een gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraad van 24 mei 2023 wilde Rudi Geuens een toelichting geven over zijn zaak De Zorgcarrousel. Als voorzitter van de gemeenteraad stelde burgemeester Kristof Cattie toen dat het geen punt van algemeen belang betrof en hij dat punt dan ook als afgesloten beschouwde. Volgens de gouverneur trad de voorzitter in deze correct op. Een toelichting over hoevetoerisme en de controles hierop kunnen immers niet beschouwd worden als een gemeentelijke aangelegenheid.

Op het einde van het behandelen van dit agendapunt ontspon zich een gedachtewisseling over het niet naleven van het afgesproken wederzijds respect onder de raadsleden door onder meer het spelen op de man/vrouw en niet op de bal. Daarbij lieten zowel Rudi Geuens als burgemeester Kristof Cattie als eerste schepen Dirk Willem als schepen Maxime Vanholder als raadslid Sabine Vermassen als raadslid Françoise Herman hun stem horen en dit door sommigen bijwijlen in scherpe bewoordingen. Burgemeester Kristof Cattie wist uiteindelijk deskundig de discussie een halt toe te roepen.

Dorpsfeesten

Op aangeven van Rudi Geuens, die zijn ideeën in een bijkomend agendapunt had gegoten, was er ook heel wat te doen over de overlast die de recente Dorpsfeesten hebben meegebracht. Burgemeester Kristof Cattie kon in dat verband meegeven dat het intergemeentelijk fuifreglement binnen de politiezone Pajottenland wel degelijk werd toegepast en nageleefd. Zo werd ook de geluidsgrens van maximaal 95 dB’s gerespecteerd door de dj’s. Oordopjes dan weer waren ter beschikking in de feestkoffer. Rudi Geuens werd door eerste schepen Dirk Willem onder meer aangemaand zich niet te laten op sleeptouw nemen door enkele ‘misnoegden’. Volgens zijn zeggen waren er op de Dorpsfeesten enkel lachende gezichten van inwoners te zien. Bovendien is het voor de plaatselijke verenigingen een mooie gelegenheid om hun kassa te spijzen voor hun komend werkingsjaar.

Burgemeester Kristof Cattie peilde ook naar de mening van de overige raadsleden. Zowel Open voor de Mens-fractieleider Henk Verhofstadt als raadslid Sabine Vermassen gaven te kennen voorstander te zijn van het respecteren van het intergemeentelijk fuifreglement. Wel stelden zij voor de nacht van zondag op maandag de feesten af te sluiten om 01 uur in de plaats van nu 02 uur om reden vele inwoners toch wel de maandagmorgen al moeten gaan werken.

Rudi Geuens gaf aan zich wel in het verbindend karakter van de Dorpsfeesten te kunnen vinden doch liefst niet tot diep in de nacht.

Het agendapunt werd uiteindelijk niet goedgekeurd met 8 neen-stemmen, een onthouding (Françoise Herman) en een ja-stem (Rudi Geuens).

Varia

Burgemeester Kristof Cattie deelde mee nogmaals contact te hebben opgenomen met De Watergroep om een nieuwe waterleiding aan te leggen in Broeck. Men kon hem alsnog geen huidige stand van zaken meegeven maar hem werd beloofd dat hij op de hoogte zou worden gehouden.

Henk Verhofstadt peilde naar de resultaten van de tellingen  van de vrachtwagens en van de snelheden op de gewestweg op Commijn. De burgemeester antwoordde dat het politiecollege een werkvergadering met de provinciaal agentschap Wegen en Verkeer heeft gepland op 22 september aanstaande.

De resultaten van de bestuurskrachtmeting van het lokaal bestuur zijn nog niet bekend. Zij zouden nu allicht afgerond zijn. Eens bekend zullen zij ook in de gemeenteraad ter kennis gebracht worden. Dat was het antwoord van de burgemeester op de desbetreffende vraag van Henk Verhofstadt.

Naar een stand van zaken met betrekking tot het inplanten van een snelheidstrajectcontrole in Burght werd gepolst door Sabine Vermassen. Burgemeester Kristof Cattie verwees daarbij naar mogelijke alternatieven om er de snelheid af te remmen. Daaromtrent zou een beslissing genomen worden op het eerstkomend schepencollege.

Rudi Geuens wilde van schepen voor cultuur Cindy Durieux vernemen of er werk wordt gemaakt van de opmaak van een cultuurbeleidsplan in de gemeente. Zij gaf aan zich voor al haar bevoegdheden evenzeer te engageren doch een dergelijk plan in nog niet voorhanden. Burgemeester Kristof Cattie verwees naar de inspanningen van de schepen voor het openen van de vestiging van de muziekacademie in de gemeente: “De muziekacademie nu is de verdienste van de schepen”. Henk Verhofstadt stelde daarbij wel enigszins geïrriteerd dat het zijn fractie is geweest die in het verleden heeft aangedrongen op het inrichten van de muziekacademie doch waaraan in de vorige legislatuur door de toenmalige bewindsploeg geen gevolg werd aan gegeven.

Het afvalstoffenbeleid in de gemeente bleek een ander zorgenkind voor Rudi Geuens. Hij had zich bevraagd bij OVAM en volgens hem dient de gemeente wel degelijk een afvalstoffenregister bij te houden. Burgemeester Kristof Cattie, bevoegd voor milieuzaken, gaf aan dat het Intradura is die de nodige gegevens doorspeelt evenals de andere partners met wie wordt samengewerkt zoals het gemeentebestuur van Silly en de firma die de groencontainers verwerkt.

Rudi Geuens was eveneens nieuwsgierig naar de stand van zaken en de mogelijke meerkost rond de geplande nieuwbouw van het schoolgebouw in Akrenbos. Schepen Cindy Durieux, die van het raadslid terloops figuurlijk een pluim op haar hoed kreeg opgespeld voor haar degelijk werk als schepen van onderwijs, wist hem mee te geven dat een vijftal aannemers bij projectleider Haviland  een offerte hadden ingediend. Die offertes worden nu door de architecten geanalyseerd en onderzocht. Half september zou de opdracht kunnen toegewezen worden.     

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 aug 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 jun 2024
Marc Colpaert | 10 jun 2024
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief