PEPINGEN - Ninoofsesteenweg twee jaar dicht

C21

PEPINGEN - Ninoofsesteenweg twee jaar dicht

Pep_kruispunt_mong_blok
 
Pep_kruispunt_mong_blok_boven
Pepingen_school_parochiezaal
Pep_kruispunt_steenweg_elingen
 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker stelde Minister Hilde Crevits een aantal vragen rond de Ninoofsesteenweg in Pepingen. Over een half jaar starten voor het centrum van Pepingen misschien wel de meest omvangrijke werken van de komende decennia.

De doortocht van de Ninoofsesteenweg wordt heringericht tussen het kruispunt aan Mong Blok tot aan het Kestergat. Tegelijkertijd met een nieuwe weginfrastructuur worden ook de rioleringen en de nutsleidingen aangepast. Door deze werken zal de steenweg vanaf het voorjaar 2009 een tweetal jaar afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

De drukke Ninoofsesteenweg doorsnijdt het centrum van Pepingen wat de leefbaarheid zeker niet ten goede komt. Een betere inrichting is dan ook aangewezen.

Zoals steeds is er echter ook een keerzijde aan de medaille: niet enkel zijn de handelaars langs de Ninoofsesteenweg bang voor het verder bestaan van hun zaak als de Ninoofsesteenweg twee jaar dicht moet; ook bij een aantal geplande ingrepen plaatsen ze vraagtekens. Zo wijzen ze het plan af om de bocht voor het kruispunt met de Hoesnaak groter te maken en willen ze de parkeersituatie houden zoals deze nu is. Ze vragen het gemeentebestuur aan te kloppen bij het Vlaams Gewest om één en ander bij te sturen.

Het gemeentebestuur is zeker gewonnen voor deze werken omdat ze het centrum van Pepingen veiliger, leefbaarder en eigentijdser zullen maken. Vooral in de buurt van de school zijn deze werken meer dan nodig. Het gemeentebestuur zelf is vragende partij voor verkeerslichten op het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Steenweg naar Elingen. Zonder blijft het een calvarietocht om vanuit de Steenweg naar Elingen op drukke momenten de Ninoofsesteenweg richting Halle op te rijden. Ook het gemeentebestuur wil echter wel de bocht aan de Hoesnaak behouden zoals hij nu ligt.

1 Wat is de stand van zaken in verband met de herinrichting van de Ninoofsesteenweg in Pepingen?

Dit project werd voorgesteld op de PAC (Provinciale Audit Commissie) van 10 juni 2008, waarbij het voorgestelde dossier conform werd verklaard als startnota én als projectnota. Momenteel werkt  het studiebureau het rioleringsontwerp af. Aanbesteding van dit gezamenlijk dossier van Agentschap Wegen en Verkeer - Aquafin - Riobra - gemeente Pepingen wordt voorzien voor de eerste helft van 2009.

2 Hoever staat het met de opmaak van de projectnota ?

Zoals hierboven al gemeld was het dossier voorgesteld op de PAC van juni zodanig volledig uitgewerkt dat het als startnota én als projectnota conform werd verklaard.

3 In welke mate werd er rekening gehouden met de aanbevelingen van de handelaars : i.v.m de bocht voor het kruispunt met de Hoesnaak en het aantal parkeerplaatsen voor de handelszaken ?

Na een infovergadering voor alle belanghebbenden betreffende het voorontwerp op 21 mei 2008, hebben alle omwonenden en handelaars hun vragen en opmerkingen kunnen doorgeven waarna elke vraag behandeld werd door het studiebureau. Naar aanleiding hiervan werden enkele wijzigingen in het ontwerp aangebracht.

Voor wat betreft het aanpassen van de ontwerpplannen aan de bocht ter hoogte van Hoesnaek, blijft het standpunt van AWV en het studiebureau ongewijzigd, nl dat deze bocht zijn nut heeft inzake het beheersen van de snelheid en er op deze manier bovendien een waardevollere openbare ruimte naast de gewestweg overblijft. Dit standpunt werd trouwens bijgetreden door de PAC op 10 juni 2008.

Het ontwerp werd wel aangepast om het aantal parkeerplaatsen te optimaliseren en om de toegankelijkheid van handelaars te garanderen. 

Om de bestuurders extra aandachtig te maken op het binnenrijden van de dorpskern van Pepingen komende van Kester, werd er bovendien in overleg een bijkomende middengeleider voorzien op de N28.

4 In welke mate werd er rekening gehouden met de aanbevelingen van het gemeentebestuur : i.v.m het plaatsen van verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Steenweg naar Elingen?

Wat betreft de vraag van het gemeentebestuur van Pepingen om verkeerslichten te voorzien ter hoogte van het kruispunt met de steenweg op Elingen, is het standpunt van het Vlaamse Gewest als volgt. De steenweg op Elingen is op vandaag een veel gebruikte sluipweg richting Brussel. Het plaatsen van verkeerslichten kan het gebruik van de steenweg op Elingen als sluiproute nog versterken. Desalniettemin wenst het Vlaamse Gewest de verkeersveiligheid op dit kruispunt te garanderen en stelt zij hierom voor om de aanvraag voor het plaatsen van verkeerslichten voor te leggen aan de PCV (Provinciale Commissie Verkeersveiligheid) die hierover een standpunt zal innemen. Het kan hierbij nooit de bedoeling zijn om bij de lichtenregeling de doorstroming op de N28 ernstig te verstoren, enkel om het op- en afrijden van de Ninoofsesteenweg van op de Steenweg op Elingen mogelijk te maken in veilige omstandigheden.
Ter info: Het Vlaamse Gewest had sowieso in zijn ontwerp de nodige wachtleidingen voorzien om eventuele latere plaatsing van verkeerslichten mogelijk te maken.

5 Hoe ziet de planning eruit voor de uitvoering van de werken? Graag een gedetailleerd overzicht.

De planning der werken is nog niet bekend. Pas na voltooiing van het rioleringsontwerp, kan een planning en fasering der werken door het studiebureau worden uitgewerkt. Dit zal in de loop van de volgende maanden gebeuren.

Zoals overeengekomen met het gemeentebestuur van Pepingen en zoals reeds gecommuniceerd aan alle aanwezigen op de infovergadering van 21 mei 2008, zal er opnieuw een infomoment georganiseerd worden om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de planning en fasering der werken.

6 Wat is het kostenplaatje voor deze operatie? Graag een opsplitsing van de kosten voor gemeente, Vlaams Gewest, provincie Vlaams-Brabant.

Zoals hierboven reeds uiteengezet is het rioleringsontwerp momenteel nog lopende en kan er bijgevolg onmogelijk al een raming van de rioleringskosten gegeven worden. De wegenis ten laste van het Vlaamse Gewest wordt geraamd op ongeveer 2.6 miljoen euro excl. BTW ; die ten laste van de gemeente Pepingen (voetpaden, parkings, straatmeubilair, groenaanleg) op ongeveer 500.000 euro excl. BTW.

7 Specifiek voor de handelaars: wordt er een bereikbaarheidsadviseur aangesteld? Hoe gaat deze adviseur concreet werken?

Betreffende de aanstelling van een bereikbaarheidsadviseur voor dit project zal het Vlaamse Gewest eerstdaags de gemeente Pepingen contacteren. De bereikbaarheidsadviseur speelt een brugfunctie tussen de handelaars en zelfstandigen enerzijds en het Vlaamse Gewest als bouwheer anderzijds. Bovendien heeft de bereikbaarheidsadviseur ook een coördinerende rol bij eventuele communicatieacties van het Vlaamse Gewest aan de betrokken handelaars en zelfstandigen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 nov 2008
Marc Sluys
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief