Politiebesluit verbiedt alle activiteiten in SINT-PIETERS-LEEUW

Politiebesluit verbiedt alle activiteiten in SINT-PIETERS-LEEUW

Logo_leeuw_
  •  POLITIEBESLUIT HOUDENDE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERDERE VERSPREIDING VAN CORONAVIRUS

De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, Luc Deconinck, heeft ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 een politiebesluit uitgevaardigd met een verbod voor alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het besluit geldt vanaf heden tot en met 19 april 2020. 

 

Er werd ook een bijzondere zitting van het college van burgemeester en schepenen gehouden met maatregelen voor de organisatie van de gemeentediensten. Hierover zal morgenvoormiddag een toelichtend persbericht worden verzonden.

 

Politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid inzake de openbare gezondheid naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19

 

De Burgemeester,

Gelet op de bepalingen van art. 134§1 en 135 § 2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet,

Gelet op de bepalingen van art. 63 e.v. Decreet Lokaal bestuur,

Gelet op de art 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992,

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen,

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018,

Gelet op de bepalingen van de algemene politieverordening van de Sint-Pieters-Leeuw, 

Gelet op de beslissing van 10 maart 2020 van het kernkabinet van de federale regering en het Strategisch Comité inzake de uitvaardiging van proportionele maatregelen met als doel het COVID-19-virus op het Belgisch grondgebied onder controle te houden,

Gelet op het politiebesluit van de Gouverneur van Vlaams-Brabant van 11 maart 2020,

 Overwegende dat:

-  Het beleid rond ‘sociale distancing’ erop gericht is de verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen en dat deze maatregel erop gericht is het contact tussen (eventueel onbekende) dragers en gezonde, niet besmette personen te verminderen,

-  Het aantal besmette personen op het grondgebied van de gemeente de laatste 24u sterk toeneemt,

-  De noodzaak om de huidige preventiemaatregelen rond ‘sociale distancing’ aldus aan te scherpen,

-  Deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat het gezondheidssysteem dermate onder druk komt te staan dat de reguliere medische hulpverlening in het gedrang komt,

-  De burgemeester in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen, op advies van de politie en de noodplanningscoördinator en in overleg met de gemeentediensten overweegt dat onderhavige maatregelen noodzakelijk zijn ter vrijwaring van de openbare gezondheid,

-  Enig uitstel van deze maatregel een risico vormt voor de openbare gezondheid en zoals voorzien in art 134§1 NGW de eerstvolgende gemeenteraad wordt gevraagd de genomen maatregel te bekrachtigen en goed te keuren.

De politieverordening

Artikel 1

Alle openbare en publiek toegankelijke indooractiviteiten (fuiven, eetfestijnen, expo’s, …) op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw worden verboden.

Alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke diensten (vrije tijd, senioren, Sociaal Huis, …) worden afgelast.

Alle openbare en privé-activiteiten die doorgaan in een zaal van het lokaal bestuur worden geannuleerd.

Alle privébijeenkomsten (recepties, feesten, …) worden sterk afgeraden.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan eventuele strengere maatregelen van hogere overheden.

Artikel 2

De burgemeester heeft volgens zijn bevoegdheden art 133 + art 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet de bevoegdheid om, bovenop de bovenstaande lijst, risicovolle bijeenkomsten van personen te verbieden.

 

Artikel 3

Een gemotiveerde vraag tot afwijking kan worden ingediend bij de burgemeester en zal beoordeeld worden in het licht van de criteria van de FOD Volksgezondheid. De burgemeester kan een afwijking toestaan na aftoetsing van de criteria. Deze afwijking zal onderwerp uitmaken van een besluit van de burgemeester waarin voorwaarden worden opgenomen.

 

Artikel 4

De korpschef van de politiezone Zennevallei zorgt voor de handhaving van deze verordening.

 

Artikel 5

Overtredingen op deze politieverordening kunnen onderwerp uitmaken van de maatregelen zoals voorzien in hoofdstuk 9 van het algemeen politiereglement van de Sint-Pieters-Leeuw.

 

Artikel 6

Dit reglement geldt van heden tot en met 19 april 2020.

 

Artikel 7

Een afschrift van dit politiereglement wordt opgestuurd aan 

-  De gouverneur van Vlaams-Brabant.

-  De griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en de politierechtbank te Halle.

-  Aan de korpschef van de lokale politiezone Zennevallei.

-  Aan de directeur-coördinator van de federale politie

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 mrt 2020
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief