BEERSEL Groen wil voorlopige bouwstop in Beersel

BEERSEL Groen wil voorlopige bouwstop in Beersel

Zzzzzzsteuaert
Jan Steyaert - Groen Beersel / ingezonden foto

Op vraag van de fractie Groen werd een bijkomend agendapunt geplaatst op de agenda van de jongste gemeenteraad. Zo formuleerde gemeenteraadslid Jan Steyaert een “Voorstel tot Voorlopige Bouwstop in Beersel. “

Wanneer hij aan de beurt kwam en het agendapunt, ingediend door de Groen-fractie, wilde toelichten vroeg burgemeester Hugo Vandaele aan de Algemeen directeur om het amendement ingediend door de partijen van de meerderheid op het bijkomend agendapunt van Groen, uit te delen aan de leden van de raad. Zoals het hoort was het bijkomend agendapunt ook vergezeld van een motivering, Jan Steyaert: “De laatste jaren is op alle beleidsniveaus (Europees, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk) het besef gegroeid dat we voor een aantal dringende uitdagingen staan die een ruimtelijk vertaling vragen. Het mobiliteitsvraagstuk, een wijzigende bevolkingssamenstelling, de zorg voor klimaatbestendigheid, de droogteproblematiek en de toenemende druk op de open ruimte  versterken de noodzaak voor een vernieuwd duurzaam ruimtelijk beleid en een nieuwe visie op hoe we met onze ruimte moeten omgaan.

In kader van de klimaatbestendigheid heeft de gemeente zich (samen met tal van andere actoren) geëngageerd om in haar beleid werk te maken van het streven naar energie- en klimaatneutraliteit. “ Ook had hij het over verschillende aspecten zoals bescherming van ecosystemen en de biodiversiteit, verwees hij naar de Burger enquête en gaf ook nog mee dat Beersel al stappen in de goede richting zette. De burgemeester lichtte het amendement van de partijen van de meerderheid toe en gaf meteen mee dat deze meerderheid de geformuleerde motivering in het bijkomend agendapunt ingediend door Groen, grotendeels bijtreedt. En hij vervolgde: “Het amendement van de meerderheid is gebaseerd op de overweging dat de meerderheid zelf de laatste hand legt aan een voorstel in dezelfde zin en dit voorstel wenst voor te leggen op een volgende gemeenteraad. In het meerjarenplan zijn meerdere actieplannen en acties opgenomen onder de beleidsdoelstelling rond wonen. Zoals o.m. Beersel wil een gemeente zijn met leefbare dorps- en woonkernen, zonder leegstand, met kwalitatieve en betaalbare woningen, waartussen ruimtes bewaard en gecreëerd worden zodat Beerselaars sterk betrokken zijn bij hun leefomgeving. Ook dat het gemeentebestuur zich op de eerste plaats richt op een behoud en waar mogelijk een versterking van de open ruimte.” Vervolgens werd het amendement unaniem goedgekeurd en werd beslist dat het voorstel van Groen, “Voorstel tot voorlopige bouwstop in Beersel” aangevuld met de elementen van de meerderheid, op een volgende gemeenteraad voor bespreking en goedkeuring worden voorgelegd.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 mei 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 14 jul 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 03 jul 2020

archief