BEERSEL Beerselse politiek is project multiculturele feestzaal over ’t algemeen niet gunstig gezind

BEERSEL Beerselse politiek is project multiculturele feestzaal over ’t algemeen niet gunstig gezind

Editiepajot_bart_devill___protest_feestzaal_huizingen
foto Bart Devillé
 

 

In Beersel, vooral in deelgemeente Huizingen, is er vandaag één gespreksonderwerp: de bouwaanvraag voor een multiculturele feestzaal langs de H.Torleylaan. Het Openbaar Onderzoek loopt nog tot 24 augustus, nadien buigt het College van Burgemeester en Schepenen zich over het dossier en zal na een grondig onderzoek een beslissing pro of contra moeten nemen. Bij een overgroot gedeelte van de bevolking vielen er alvast niet veel positieve klanken te horen, integendeel, er werd al een petitie opgestart met vandaag al enkele honderden handtekeningen en heel wat Beerselaars dienden al bezwaar in. Veel voorstanders maakten zich tot nu toe nog niet bekend en zijn op één hand te tellen. Maar uiteindelijk zal toch de politiek moeten beslissen!...... Omdat de schepen van Ruimtelijke Ordening en zijn collega’s van het college momenteel geen vooringenomenheid kunnen en mogen  laten blijken, vonden wij andere partij- en fractiegenoten bereid hun mening te uiten.

Raadslid Hilde Ecker (CD&V): “Als fractieleidster, en voor wat betreft de aangevraagde omgevingsvergunning in het onder rand vermelde dossier, wens ik zeer duidelijk te zeggen dat onze fractie het project zeker niet genegen is. Mede gezien het onbestaande draagvlak van de inwoners, wat overduidelijk blijkt uit de talrijke reacties op de straat, in de sociale media en de initiatieven die genomen werden inzake dit project door onze burgers. Ook stellen wij ons vragen omtrent de draagkracht van de omgeving voor een dergelijk project.“ N-VA Beersel zegt bij monde van fractieleidster Ingrid Verschueren verontwaardigd te zijn over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in deelgemeente Huizingen omtrent een feestzaal die blijkbaar voornamelijk zal voorbehouden worden voor activiteiten van bepaalde etnische groepen, met name mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst. “Dit past niet in het integratiebeleid dat wij voor ogen hebben. Feestzalen die specifiek worden ingepland langs de autosnelweg, zijn per definitie niet gericht op de lokale bevolking. Beersel is geen feeststation voor al wie van buitenaf komt, om nog niet te spreken over de overlast voor de buurtbewoners welke het gevolg zou zijn en te allen tijde dient te worden vermeden. Voor N-VA-Beersel is het evenwel duidelijk dat dit voorstel er níet zal komen.” Voor Open-VLD die mee de meerderheid vormt in de Beerselse gemeenteraad, reageert voorzitter Patrick Vandervelden. Zoals de andere fracties benadrukt hij dat deze aanvraag de voorgeschreven procedures dient te volgen. Maar toch stelt hij zich met Open VLD Beersel de vraag of er bijkomende feestcapaciteit nodig is voor de Beerselse bevolking, daar de gemeente over meerdere zalen beschikt die ruim voldoen aan de noden van de lokale bevolking. Ook wijst hij op het feit dat deze feestzaal veel hinder zal bezorgen aan de buurtbewoners die al rekening dienen te houden met de verkeersdrukte van het Provinciaal Domein. “Open VLD Beersel ziet het nut van een bijkomende zaal niet in voor de lokale bevolking.”

 

Ook de oppositie maakte haar standpunt bekend: Raadslid Jan Steyaert: “Het antwoord van Groen Beersel is zeer eenvoudig. Groen heeft op de gemeenteraad van mei jongstleden een voorstel tot voorlopige bouwstop ingediend  en de meerderheid is ons daarin gevolgd en heeft onze tekst op enkele komma's na ook goedgekeurd. Ons voorstel (dat ondertussen ook gestemd is) hield in dat 'alle verkavelingen of groepswoningbouw die nog niet zijn goedgekeurd en waarvoor nieuwe nog niet ontsloten en dus nog niet bebouwde open ruimte dient te worden ingenomen, dit wil zeggen verkavelingen of groepswoningbouw die niet gelegen zijn langs een uitgeruste openbare weg en waarvoor dus door de gemeenteraad nieuwe wegenis dient goedgekeurd of een nieuwe private weg zou moeten worden aangelegd. In dit geval gaat het zelf niet over huisvesting maar over een (nieuwe) feestzaal waarvoor nieuwe open ruimte wordt aangesneden en private wegen moeten worden aangelegd. Wij rekenen er dus op dat het gemeentebestuur haar eigen principes van de voorlopige bouwstop eerbiedigt en dit dossier af blokt. “ Uiteraard krijgt het project ook de zegen van Vlaams Belang niet. Raadslid Klaas Slootmans: “ Wij zijn van oordeel dat dit project de draagkracht van de buurt overstijgt. Ik verwijs ter zake naar de nefaste gevolgen op het vlak van milieu, geluidsoverlast, parkeergelegenheid, mobiliteit en leefbaarheid. In samenspraak met onze juridische dienst hebben we afgelopen weekend dan ook hard gewerkt aan een model van bezwaarschrift dat omwonenden kunnen indienen bij het schepencollege. “ Ook verwijst Slootmans naar negatieve ervaringen met de aanvrager in Roosdaal(Pamel) en hij besluit: “ Wij vinden het tenenkrullend en eigenlijk onthutsend dat de Turkse ondernemer die de aanvraag indiende, zich exclusief richt tot de Marokkaanse – Turkse gemeenschap. U moet zich maar eens voorstellen dat een Vlaamse ondernemer dit zou doen voor Vlamingen. Dan lag er al een klacht klaar van Unia. Maar omgekeerd gelden er blijkbaar andere normen”. Wel een ander geluid bij UF en raadslid Perrine Marchal: “ We stellen ons in principe zeker niet tegen het project gezien de belangrijke waarden die we willen verdedigen: Vrijheid van ondernemen (ook gezien we hier toch over recreatiegebied spreken) en gastvrijheid voor alle gemeenschappen in Beersel.

Niettemin moeten de argumenten van de buurtbewoners gehoord worden, en het is de taak van het college om ervoor te zorgen dat de eigenaar zijn project in goede verstandhouding met de buren realiseert - zoals hij trouwens zelf verklaart te willen doen -  en alle nodige maatregelen te doen respecteren om hinder te voorkomen via expliciete voorwaarden”. Hiermee worden de standpunten van alle partijen duidelijk, het laatste woord is aan het schepencollege.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 aug 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 21 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 21 sep 2020
Sam Herremans | 19 sep 2020
Hugo Devillé | 11 sep 2020

archief