PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 december

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 december

Politieraad_dec_2021
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 december - © Deschuyffeleer
 

De zitting

Ook deze keer diende de openbaarheid van de zitting verzekerd te worden door een audiovisuele livestream. Zowel voor voorzitter en Gooiks burgemeester Michel Doomst als voor de Beverse burgemeester Dirk Willem was het de laatste zitting van hun mandaat. Rond Nieuwjaar worden zij in de raad en in het politiecollege vervangen door de respectievelijke nieuwe burgemeesters Simon De Boeck en Kristof Cattie. Ook voor het Lenniks raadslid Isabelle Duerinckx was het de laatste zitting tijdens deze legislatuur. Ingevolge het bestuursakkoord staat zij haar zitje af aan schepen Heidi Elpers, die zo opnieuw lid van de raad wordt.

Waarnemend korpschef Philippe Annys bedankte voorzitter Michel Doomst voor de fijne samenwerking en vooral ook voor de hulp bij het opnemen van zijn taak als korpschef. Ook burgemeester Dirk Willem en raadslid Isabelle Duerinckx kregen in dezelfde zin dank toegestuurd.

Een welgemeend woord van dank aan het adres van Michel Doomst was er ook vanwege zijn collega’s burgemeesters. Het was Irina de Knop, de burgemeester van buurgemeente Lennik, die hierbij de spits afbeet.  

De politiezone Pajottenland omvat het grondgebied van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.   

Begroting 2022

De begroting 2022 werd goedgekeurd. Ook deze keer hebben de zones nog niet alle richtlijnen vanuit de federale overheid ontvangen en gaat het om een voorzichtige begroting waarmee alle uitgaven wel degelijk kunnen verzekerd worden.

In de gewone dienst vertoont het geraamd resultaat van de begroting 2022 een negatief saldo van - 1.336.965€. Met de inbreng van het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 ten belope van 1.843.563€ bedraagt het thans geraamd algemeen begrotingsresultaat voor 2022 toch nog 506.597€. Volgens bijzonder rekenplichtige Patrick Bombaert zou het tekort van -1,3 miljoen, eens alle richtlijnen vanuit de federale overheid bekend, al met 400.000€ mogen opgesmukt worden.

Door een overboeking van 850.000€ van de gewone naar de buitengewone dienst voor het vroegtijdig afbetalen van een eerste schijf van de leasingskosten voor het nieuw politiehuis is dit geraamd algemeen begrotingsresultaat vastgelegd op 0€.

De gemeentelijke dotaties blijven behouden zoals voorzien in het lopende meerjarenplan. Bever draagt 212.573€ bij, Galmaarden 959.565€, Gooik 1.056.734, Herne 851.695€, Lennik 1.180.600€ en Pepingen 543.937€.

Om niet te moeten raken aan die gemeentelijke dotaties gaf waarnemend korpschef Philippe Annys mee dat er bij de opmaak van de begroting uitgekeken diende te worden naar besparingen om de onvermijdelijke extra kosten voor de nieuwbouw te kunnen dekken. Daartoe kunnen bepaalde personeelsfuncties niet ingevuld worden. Wel mocht al uitgegaan worden van het GAS 4- en GAS 5-verhaal waarbij de inning van onder meer beperkte snelheidsboetes rechtstreeks zou kunnen terechtkomen bij de gemeenten. Burgemeester Irina De Knop wees er echter op dat vanuit het politiecollege nog niets beslist was en dat de korpschef enkel de opdracht was meegegeven aan de hand van een verkennende studie de kosten, de investeringen en de opbrengsten van het project te bekijken. Lenniks raadslid Jo Massaer merkte op dat de 7.200€ huur voor het herbergen van die eventuele nieuwe dienst in de Bruneaustraat 109 in Kester zou kunnen vermeden worden door het onderbrengen van die dienst in een leegstaand gebouw van een gemeentebestuur. De korpschef wenst echter in voorkomend geval alle diensten dicht bij elkaar te houden. In het nieuw politiehuis is er echter geen plaats meer beschikbaar.

Door allerlei maatregelen vanuit de federale overheid waarop de lokale politiezones rechtstreeks geen vat hebben en door de huidige personeelsbezetting van 93% van het organiek kader van het zonekorps wordt voorzien dat de politiezone in 2022 al 7.459.914€ (98,23%) zal dienen te besteden aan personeelsuitgaven daar waar het meerjarenplan voorzag in 7.589.962€ wat toch wel wijst op het aangaan van een budgettair knipperlicht. In dat kader vroeg het Gooiks raadslid Jason Broodcoorens zich af waarom er een commissaris in bovental diende aangeworven te worden en waarom de bediening van korpschef niet vakant wordt verklaard. De dienstdoende korpschef liet verstaan dat de aanwerving van een commissaris, tijdelijk in bovental, te maken heeft met de interesse van een kandidaat voor de zone, dat er momenteel her en der in de zones een nijpend gebrek is aan commissarissen en dat het aantrekken van een nieuwe commissaris in die omstandigheden een opportuniteit uitmaakt. Met betrekking tot het vakant verklaren van de bediening van korpschef wees hij er op dat hij bij het vertrek van de vorige korpschef door het politiecollege in 2019 werd aangesteld als waarnemend. Een korpschef kan echter pas benoemd worden indien hij of zij in de schoot van de politie het directiebrevet heeft behaald. Bij zijn aanstelling heeft hij aangegeven mogen in aanmerking te komen voor die functie eens ook hij in het bezit zou zijn van dat directiebrevet, waarop hij zich thans overigens al volop voorbereidt.

Bij de stemming onthield raadslid Jason Broodcoorens zich. Voor hem kan er niet bespaard worden op de wijkwerking.   

Nieuw politiehuis

De raadsleden konden zich  vinden in het lichten van de optie voor het bekostigen van de ontsluitingsweg die de achterzijde van het nieuw politiehuis moet verbinden met de Bruneaustraat. De verrekening daartoe bedraagt 54.102€.

De oplevering van de nieuwbouw is nu voorzien voor half februari/half maart. Vanaf 12 maart 2022 is immers contractueel voorzien dat de bouwfirma boetes dient te betalen bij het niet tijdig opleveren van het gebouw.

Buurtinformatienetwerken

De korpschef lichtte ook de stand van zaken rond de buurtinformatiewerken toe. Momenteel telt de zone een vijftal BIN’s waarvan ook een voor zelfstandige ondernemers in Lennik. Het BIN Zuid in Bever, Galmaarden en Herne telt 416 leden. In Gooik zijn er 239 deelnemers. In Lennik telt het BIN Eizeringen 120, het BIN Lennik 230 en het BINZ 57 leden. Het werken met afgeschermde kanalen tussen de politie en erkende burgers voor tweerichtingscommunicatie biedt volgens de korpschef veel voordelen. Toch wil hij het aan de hand van nieuwe digitale middelen zoals WhatsApp en specifieke buurtpreventieapps nog meer activeren en er meer op inzetten. Als coördinator van het BIN Gooik bevestigde raadslid Pascal Deleener de waarde van een BIN. Zeker ook de terugschakeling vanuit de politie wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd. Raadslid Erik O (Lennik) wees aan de hand van een voorbeeld in het Nederlandse Leeuwaarden op het voordeel van het gebruik van WhatsApp als ultrasnel communicatiemiddel. Als co-coördinator van het BIN Lennik wilde Jo Massaer, die overigens ook woorden van lof over had voor de leden van de dienst recherche inzake een onderzoek van phishing, weten of BIN-berichten al dan niet mochten gedeeld worden op facebook. De korpschef heeft die vraag gesteld aan de privacycommissie. 

Woonstcontroles

Op voorstel vanuit het lokaal bestuur Lennik treedt de politie Pajottenland toe tot het interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS met de politiezone Antwerpen en wordt de WOCODO-app (Woonstcontrole - Controle Domicilie) besteld voor het efficiënter en sneller kunnen uitvoeren van woonstcontroles.

Nieuw politievoertuig  

Een akkoord was er ook voor de aankoop van een nieuw politievoertuig (type combi - mobiel bureau)  voor de dienst interventie binnen het raamcontract van de federale politie. Het gaat om een Mercedes VITO Tourer L2 met een geraamde aankoopprijs van 80.000€. Daarbij wordt ook een onderhoudscontract afgesloten voor het onderhouden  en het herstellen van het voertuig voor een periode van 5 jaar of 250.000 km.

Brandstoffen voor dienstvoertuigen

De politiezone schrijft ook een opdracht uit voor het leveren van brandstoffen voor voertuigen voor een periode van 4 jaar vanaf 1 april 2022. Zij formuleerde daartoe de technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief