BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december - © Deschuyffeleer
 

Legaat

De raad voor maatschappelijk welzijn stemde in met het aanvaarden van het legaat van mevrouw Irma Kerrinckx, een inwoonster die onlangs is overleden, aan zijn openbaar centrum. Met dat legaat is een bedrag gemoeid van netto 86.166€. Volgens de instruerende notaris is het heden ten dage nog vrij uitzonderlijk dat een dergelijke regeling wordt getroffen.
 
Burgemeester Dirk Willem hield er aan om de personeelsleden van de klusjes-, de poets- en de sociale dienst van het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn te danken voor hun dienstbetoon aan die dame. Het is blijkbaar door dat gewaardeerd dienstbetoon dat het legaat aan het centrum werd geschonken.
 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 
Mevrouw Kathleen Spitaels, die bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen mee opkwam op de lijst 'Thuis in Bever – Chez nous à Biévène', doch niet verkozen werd, nam om persoonlijke redenen ontslag als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het is Michiel Krikilion die haar plaats inneemt. Hij legde daartoe dan ook de gebruikelijke eed af.
 
Kinderclub Het Sterretje
 
De financiële bijdragen van de ouders voor de kinderopvang en voor de genuttigde vieruurtjes en dranken worden opgetrokken. De vorige prijsaanpassingen dateerden van 2014.
 
Voor de voor- en naschoolse opvang wordt voortaan 0,90€ (eerder 0,80€) aangerekend per begonnen half uur. Voor schoolvrije dagen en vakantiedagen komt de bijdrage te liggen op 9,50€ (eerder 9€) voor een volledige dag (langer dan 6 uren), op 5,90 € (eerder 5,50€) voor een halve dag (tussen 3 en 6 uren) en 3,80€ (eerder 3,50€) voor een verblijf van minder dan 3 uren.
 
Het tarief voor een vieruurtje en voor een drankje bedraagt in de toekomst 0,40€ per portie (eerder 0,30€). Voor sommige kleuters kunnen de porties gehalveerd worden en wordt slechts 0,20€ (eerder 0,15€) aangerekend.
 
Meerjarenplan 2020-2025
 
Meerderheid tegen minderheid werden zowel het deel voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als het deel voor de gemeente als het globaal meerjarenplan gemeente en OCMW voor de periode 2020-2025 goedgekeurd. De financiële directeur lichtte het plan toe. Nieuw is dat nu de budgetten zowel voor de gemeente als voor het OCMW samen worden geraamd. Daarbij moet een evenwicht worden bekomen tussen de ontvangsten en de uitgaven over de twee entiteiten heen in de zes weerhouden beleidsdomeinen.
 
De bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem weerhield uiteindelijk 10 acties in één beleidsdoelstelling. Zo zal er in de nieuwe beleidsperiode werk gemaakt worden van het afwerken van de evenementenzaal in het centrum (240.000€), de uitbreiding van de school aan Akrenbos 133 (4.350.000€) in de periode 2020-2023, sociale huisvesting (420.000€), het patrimonium zoals wegenwerken en materiaal openbare dienst (680.000€), het onderwijs (554.563€), de herinrichting van het centrum (100.000€), tijdelijke werkervaring voor leefloners met 300€ uitgaven maar met 27.000€ ontvangsten, milieu (27.000€), een ANPR-camera (55.000€) en een geïntegreerd breed onthaal, evenwel bekostigd door de Vlaamse overheid via de eerstelijnszone Pajottenland.
 
Voor meerdere acties worden wel subsidies binnengehaald. Zo draagt Agion 70% bij van de kostprijs voor het uitbreiden van de school aan Akrenbos 133. En voor dat project wordt ook een beroep gedaan op de subsidies van het Plattelandfonds evenals op twee leningen van 500.000€. Verder wordt er ook onder meer gerekend op een bijdrage van 200.000€ van Vlabinvest voor de actie sociale huisvesting. De aanvang van de herinrichting van het centrum wordt wel slechts voorzien vanaf 2025 waarbij dan ook een beroep zal gedaan worden op de subsidies van het Plattelandfonds voor dat jaar.
 
De financiële directeur stelde dan ook dat het meerjarenplan in evenwicht is met een positief gecumuleerd budgettair resultaat (819.490€ in 2020 en 402.346€ in 2025) en een positieve autofinancieringsmarge (79.554€ in 2020 en 92.829€ in 2025). Er wordt overigens ook blijvend geïnvesteerd in de bestaande structuren zoals de school in het centrum en kinderclub Het Sterretje. Enkele grote projecten worden afgewerkt en/of gerealiseerd zoals de evenementenzaal, de school aan Akrenbos 133 en de sociale huisvesting aan Plaats 6 de volgende twee jaren. Verder wordt er ook gepland een aanvang te maken met het project van de herinrichting van het centrum.
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen (Open voor de Mens) erkende dat de financiële toestand van de gemeente er thans, mede door de subsidies van het Plattelandfonds en het nieuw Vlaams fonds Open Ruimte, er enigszins beter uitziet dan bij het begin van de vorige legislatuur en dat er nu ook werk wordt gemaakt van bepaalde projecten. Hij nam evenwel de vrijheid het meerjarenplan niet alleen te toetsen aan het cijfermateriaal maar ook aan de verkiezingsprogramma's. Zo vond hij dat de herinrichting van het centrum al te lang op zich laat wachten. In het kader van het meewerken aan het halen van de klimaatdoelstellingen zag hij ook nog te weinig zonnepanelen op de openbare gebouwen geplaatst worden. Steeds volgens het raadslid blijft de bestuursploeg in het ongewisse rond de winterinfrastructuur voor het petanqueplein, de plannen voor het herwaarderen en het renoveren van de parochiezaal, het al dan niet voorzien van verplaatsbare wanden in de evenementenzaal, de (her)bestemming van de kerk, het klooster en de oude loods in Akrenbos, het plaatsen van speeltuigen in de wijken en het aanbrengen van vuilnisbakken en zitbanken langs wandelwegen.
 
Aan de kant van het verkiezingsprogramma van Open voor de Mens stelde hij niets terug te vinden van de aangeleverde ideeën rond het herwaarderen van trage wegen, het aanleggen van meer en bredere voetpaden, het doen respecteren van de tonnagebeperking op de gewestwegen doorheen het centrum, het plaatsen van nieuwe straatnaamborden en wegwijzers, het aanleggen van een looppiste, het herwerken van het mobiliteitsplan, het instellen van speelstraten tijdens de grote vakantie, het opnemen van de voorstellen van de adviesraden in de beleidsplannen en het opstellen van een reglement voor het correct gebruik van de gemeentelijke infrastructuurmogelijkheden.
 
Burgemeester Dirk Willem wist in zijn reactie mee te geven dat bij het project voor het herinrichten van de doortocht in het centrum verschillende actoren betrokken zijn zoals de eigenlijke wegbeheerder het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Fluvius. Hij gaf ook aan dat er wel degelijk zonnepanelen voorzien zijn op het dak van de evenementenzaal maar dat de inplanting van het gemeentehuis zich niet zo zeer leent tot het plaatsen van zonnepanelen. Met betrekking tot de parochiezaal lopen er gesprekken met de dekenij om ofwel de zaal in erfpacht te kunnen verkrijgen ofwel te kunnen aankopen. Vooraleer verdere stappen te ondernemen wordt er nu wel gewacht op een technisch verslag nopens de staat van het gebouw. Voor het petanqueplein wordt wel werk gemaakt van het aanpassen van de kantine maar het aanbrengen van een winterinfrastructuur ligt niet zozeer voor de hand. Er wordt daarbij immers gevreesd voor mogelijk vandalisme. Gezien het concept van de inplanting van de verschillende delen in de evenementenzaal zoals de keuken, het sanitair en de ingang ligt het voorzien van verplaatsbare wanden niet voor de hand. Met betrekking tot de tonnagebeperking blijft het uitkijken naar de effectieve medewerking met de buurentiteiten Silly en Geraardsbergen. De ANPR-camera is wel degelijk voorzien in het meerjarenplan. En voor het aanleggen van een looppiste is het, steeds volgens de burgemeester, best uitkijken naar de voorstellen van de sportadviesraad.
 
Gelet op de thans eerder geruststellende financiële toestand van de gemeente, waarbij de bestuursploeg in het recent verschenen nummer van Info Bever aangaf tevreden te zijn de belastingen niet te moeten verhogen, stelde raadslid Ghislain Vandercapellen namens zijn fractie voor de aanvullende personenbelasting terug te brengen van 8% naar 7% en de gemeentelijke opcentiemen van 1.071 naar 1.000. Dat zou alleszins een belangrijke geste zijn naar de bevolking toe. “Wij denken dat onze burgers in die domeinen te veel betalen”, was zijn slotbemerking. Burgemeester Dirk Willem liet zich echter niet vermurwen en beklemtoonde dat een kleine gemeente zoals Bever toch best een appeltje voor de dorst bewaart om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn. Ook meende hij te mogen stellen dat de bewoners vergoed worden met degelijke realisaties.
 
Kerkfabrieken
 
Zowel het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Martinus in het centrum als van Sint-Géreon in Akrenbos werden vastgesteld. Voor Sint-Martinus gebeurde dat unaniem. Voor Sint-Géreon lagen de zaken anders. Hierbij onthield de fractie Open voor de Mens zich. Raadslid Ghislain Vandercapellen vroeg zich af of een kleine gemeente zoals Bever nog wel dient te beschikken over twee kerkgebouwen en verwees daarbij naar de strategische nota van die kerkfabriek waarin gesteld wordt dat “in afwachting van beslissingen genomen door de stuurgroep (kerkfabriek en gemeente) betreffende de herbestemming van ons kerkgebouw, de kerkfabriek zich zal beperken tot het beheren van het kerkgebouw als een goede huisvader”.
 
Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat er nog geen concrete aanwijzingen zijn voor een eventuele herbestemming van de kerk in Akrenbos, dat de besprekingen nog lopen en dat die nog alle kanten uit kunnen. De kerk wordt nu nog gebruikt voor punctuele zaken zoals het inzegenen van huwelijken, uitvaartplechtigheden en dopen.
 
De gemeente kent aan de kerkfabriek Sint-Martinus voorlopig de komende jaren een exploitatietoelage toe van respectievelijk 14.679€, 23.465€, 24.085€, 24.085€, 25.425€ en 24.345€.
 
Voor Sint-Géreon bedraagt die toelage respectievelijk 9.599€, 9.730€, 9.885€, 9.910€, 10.235€ en 10.185€.
 
Belastingen
 
Alle belastingen blijven ongewijzigd alleszins naar 2020 toe. De fractie van Open voor de Mens stemde wel tegen de milieubelasting omdat zij eerder uitgaat van het principe van 'de vervuiler betaalt' in de plaats van een forfaitaire belasting. Ook in de aangehouden voorgestelde opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.071) en de aanvullende belasting op de personenbelasting (8,0%) meende de fractie zich niet te kunnen vinden. Zij staat eerder voor een verlaging van die belastingen naar respectievelijk 1.000 opcentiemen en 7%.
 
Raadslid Rudy Geuens vroeg wel de lijst op van de woongelegenheden die aangegeven worden als tweede verblijven terwijl fractieleider Henk Verhofstadt het zelfde deed voor de belasting op de inname van het openbaar domein.
 
Adviesraden
 
Ook de goedkeuring van de uniforme statuten en van de vaststelling van de gemeentelijke adviesraden kon de fractie Open voor de Mens niet bekoren. Raadslid Ghislain Vandercapellen zei positief te staan tegenover de verschillende adviesraden doch te menen dat die onafhankelijk en ongedwongen moeten kunnen werken en adviezen verschaffen zonder betutteling van schepenen of gemeenteraadsleden. Ook gaf hij aan dat de vergaderingen toch openbaar zouden moeten kunnen zijn naar transparantie naar de bevolking toe. In hun repliek stelden burgemeester Dirk Willem en schepen Cindy Durieux dat nagenoeg alle leden van de adviesraden akkoord waren gegaan met de gevolgde werkwijze en de ontwerpstatuten. De aanwezigheid van de bevoegde schepen op de zittingen van de raden zou tevens maken dat onmiddellijk kan ingespeeld worden op de opgeworpen punten. Fractieleider Henk Verhofstadt vond dat ook hij, net zoals iedere andere burger trouwens, het recht zou mogen hebben om de vergaderingen informatief bij te wonen. De burgemeester verklaarde zich bereid om de statuten in die zin eventueel aan te passen.
 
Varia
 
De raadsleden van de fractie Open voor de Mens hadden ook nog een reeks vragen en opmerkingen aan het adres van de bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem.
 
Zo was raadslid Yvo Reygaerts vragende partij om de afgeleverde vergunningen voor het afsteken van vuurwerk preciezer te formuleren nopens de locatie, de aard van het vuurwerk dat mag afgestoken worden en de buurt waarin de inwoners dienen vooraf geïnformeerd te worden. Hij was klaarblijkelijk betrokken bij een recent incident in zijn buurt waarop de politie Pajottenland wegens dan te druk niet tijdig kon op reageren maar uiteindelijk hij om bestwil is tussenbeide gekomen.           
 
Raadslid Rudy Geuens drong aan op het actualiseren van de gemeentelijke website. Namen dienen aangepast en de website zou ook dienen correcte informatie te bevatten onder meer over het aangeven van het verlies van identiteitskaarten.
 
Het vrijhouden van een of twee parkeerplaatsen aan de ingang van kinderclub Het Sterretje om de eventueel opgeroepen hulpdiensten toe te laten zo dicht mogelijk bij het gebouw te kunnen aanrijden was dan weer een vraag van raadslid Ghislain Vandercapellen. Burgemeester Dirk Willem liet verstaan dat het gebruik van die parkeerplaatsen momenteel wel maakt dat de kinderen vrij vlot kunnen afgezet en opgehaald worden.
 
Raadslid Henk Verhofstadt noemde het een gebrek aan respect ten opzichte van de raadsleden dat enkel de contactgegevens van de burgemeester en de schepenen in het gemeentelijk infoblad vermeld worden. Hij vond dat de inwoners het recht moeten hebben om zelf te bepalen met welk lid van de gemeenteraad zij contact willen opnemen. De burgemeester deelde mee dat bij de volgende uitgave van het infoblad met die opmerking rekening zal worden gehouden.
 
Met betrekking tot de deontologische code was het voor raadslid Rudy Geuens een raadsel waar in de nieuwe code de idee van het oprichten van een deontologische commissie is gebleven. Men zou zich nu in voorkomend geval moeten richten tot de algemene directeur die dan verder doorverwijst.

Een volgend punt dat raadslid Rudy Geuens te berde bracht was de uitkomst van de organisatie-audit van de gemeente en van het OCMW door Audit Vlaanderen. Hij vond dat herhaalde aanmerkingen uit het verleden nu werden bevestigd in de audit. Hij gaf aan dat het bestuur ook verplichtingen heeft naar de gemeenteraadsleden toe en dat die gemeenteraadsleden ook recht hebben op een goede dienstverlening. Die opmerking ontlokte bij burgemeester Dirk Willem een heftige reactie waarin hij raadslid Rudy Geuens persoonlijk op de korrel nam wegens onder meer zijn aanhoudende reeks belastende vragen aan het gemeentebestuur en zijn talrijke klachten bij de provinciegouverneur. Volgens de burgemeester is de audit een analyse waarin een aantal verbeterpunten en aanbevelingen zijn aangegeven. Een aantal ervan zijn correct en daar wordt aan gewerkt. Het decreet lokaal bestuur is, steeds volgens de burgemeester, niet op het lijf van een kleine gemeente als Bever geschreven. Het personeel doet goed zijn best. Het staat ten dienste van alle raadsleden. De burgemeester gaf aan dat hijzelf resultaatgericht is, dat het bestuur goed bezig is en dat het bestuur met vier van de vijf raadsleden in de oppositie een goede verhouding heeft. “Raadslid Rudy Geuens moet het evenwel eerder hebben van cijfers en regeltjes”, was de verdere stelling van de burgemeester, die het raadslid ook verweet geen respect te hebben voor de personeelsleden en hen niet afdoend te waarderen. Hij verwacht in de toekomst dat ook raadslid Rudy Geuens het personeel meer zou respecteren. De verdere discussie ontaardde in een bitse en heftige woordentwist waarbij de burgemeester abrupt aangaf de zitting af te sluiten. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief