BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 9 maart

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 9 maart

Raden_bever_vanaf_2019
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 9 maart - © Deschuyffeleer
 

Sociaal bouwproject vroegere Plaats 6

Met uitzondering van Rudi Geuens, die zich onthield, stemden de raadsleden in met het bestek, de raming en de wijze van gunnen van het sociaal bouwproject op de site van de vroegere Plaats 6. Daartoe  aanhoorden zij een beknopte toelichting van architect Pascal Musch. Daar waar er in de oorspronkelijke plannen 4 woonentiteiten voorzien waren zijn de plannen nu aangepast mede wegens een eerder bezwaar van buurtbewoners en wegens een aantal suggesties vanuit het provinciebestuur.

De plannen voorzien nu nog 3 woongelegenheden, 2 appartementen met 1 slaapkamer en 1 duplex met 2 slaapkamers. Er komt ook ruimte voor berging onder meer voor fietsen. Om alles zo snel als mogelijk te kunnen afwerken zal er gewerkt worden met houtskeletbouw en met prefab-elementen voor onder meer de wanden en de vloeren.

Door het licht achteruittrekken van de bouwstructuur kan het voetpad langs de kant van de grote weg iets breder afgewerkt worden wat door raadslid Ghislain Vandercapellen goedkeurend werd onthaald. De rooilijn zelf wijzigt niet.

De kosten worden geraamd op 378.969€ (zonder btw).

Meerjarenplan

Er werd zowel in de gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn kennisgenomen van de goedkeuring van het aangepast meerjarenplan, vastgesteld in zitting van 15 december 2020,  door de gouverneur. Ghislain Vandercapellen verwees wel naar de telkenmale terugkerende opmerking om de motivering van de grondslagen en de assumpties te vermelden ten behoeve van de raadsleden.   

Actieprogramma gronden en panden

Groen licht was er ook voor het actieprogramma gronden en panden dat werd opgesteld door Woonwinkel Pajottenland. Dat heeft betrekking op onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en semipublieke) rechtspersonen en de inventarisatie van panden uit het eigen patrimonium van de gemeente, het OCMW en het autonoom gemeentelijk bedrijf. Die inventaris heeft als doel een beter inzicht te krijgen in de omvang van de eigendommen en het bouwpotentieel te onderzoeken van de gronden in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen en dit in het teken van het bindend sociaal objectief.

Ghislain Vandercapellen stelde vast dat de doelstelling voor Bever ingevolge het bindend sociaal objectief is mettertijd te komen tot 18 sociale huurwoongelegenheden. Hij had wel liever gehad dat het actieprogramma ook een stand van zaken zou inhouden van het aantal reeds beschikbare woongelegenheden en hoe dit verder gerealiseerd zou worden. Er rees ook onduidelijkheid over het al dan niet mee in rekening brengen van de woongelegenheden die de sociale huisvestingsmaatschappij Providentie mettertijd in Bever ter beschikking zou kunnen stellen onder meer in Freest, waar zij nog 5 percelen grond heeft liggen. Eerste schepen Kristof Cattie zal de zaak aankaarten tijdens het eerstkomend woonoverleg om uit te klaren of de woongelegenheden van Providentie al dan niet meetellen voor het bindend sociaal objectief.

Rudi Geuens en Henk Verhofstadt, de fractieleider voor Open voor de Mens, onthielden zich.

Onderhoudswerken gemeentewegen

De gemeenteraad verleende eveneens zijn akkoord voor het terug afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de intergemeentelijke vereniging Haviland met betrekking tot dienstverlening als aankoopcentrale en aanvullende diensten voor onderhoudswerken aan de gemeentewegen voor de periode 2021 à 2024. Ghislain Vandercapellen vroeg wel de beslissing welke straten in aanmerking zouden komen voortaan bespreekbaar te maken in de gemeenteraad en niet louter in het schepencollege. Burgemeester Dirk Willem zegde dit toe.  Straten die dit jaar nog in aanmerking zouden komen zijn onder meer Romont 10A tot 11, Pontembeek van voetbalterreinen tot 23 en Poreel van 6 tot 3.

Brusselse stadstol

Op aangeven van het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde konden de raadsleden zich vinden in een resolutie om ook vanuit Bever door toedoen van de Vlaamse regering aan te dringen bij het Brussels Hoofdstedelijk gewest om te komen tot een dialoog bij het invoeren van de Brusselse kilometerheffing en/of stadstol. Ghislain Vandercapellen verwees hierbij wel naar het eerder algemeen opzet om te komen tot een interregionale overeenkomst inzake een kilometerheffing in vervanging van de verkeersbelasting. Dat idee werd toen echter niet langer aangehouden door de Vlaamse minister voor mobiliteit Ben Weyts om reden er daartoe geen draagvlak zou geweest zijn in Vlaanderen. Steeds volgens het raadslid zou de steen dan ook niet alleen naar Brussel dienen gegooid te worden. Bever zou meer dan 251 werkpendelaars richting Brussel tellen, waarvan 40% met de wagen.

Als de dialoog geen resultaten zou opleveren dringt de resolutie verder aan om alle juridische middelen aan te wenden opdat de pendelaars vanuit Vlaanderen door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd zouden worden.

Ecocheques personeel technische dienst

De raadsleden namen ook kennis van het antwoord van de gouverneur op de klacht van Rudi Geuens rond het toekennen van ecocheques in 2020 en 2021 aan het personeel van de technische dienst voor hun uitzonderlijke prestaties bij de bouw van de nieuwe gemeentelijke feestzaal. De klacht werd niet aanvaard om reden er daartoe wel degelijk een wettelijke onderbouw voorhanden is.

Varia

Zoals gebruikelijk namen de Open voor de Mens-raadsleden evenals onafhankelijk raadslid Rudi Geuens in de varia de gelegenheid te baat om de bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem te bevragen over een aantal aanslepende dossiers maar ook over een aantal nieuwe zaken.

Ghislain Vandercapellen betreurde dat in het kader van openbaarheid van bestuur de verslagen van de gemeente- en de raden voor maatschappelijk welzijn niet langer op de gemeentelijke website worden opgenomen. Enkel de agenda en de besluitenlijst, volgens het raadslid in feite hetzelfde als de agenda, worden nog gepubliceerd. “Daar zijn de inwoners niet veel mee”, aldus het raadslid die pleitte om alleszins ook de verslagen terug op de website te plaatsen. Algemeen directeur Ann Sevenoo antwoordde dat het publiceren van de verslagen geen verplichting inhoudt. Burgemeester Dirk Willem was wel geneigd om het voorstel verder te onderzoeken.

Sabine Vermassen wenste een stand van zaken te bekomen over onder meer het voorgenomen stratenplan, de tonnagebeperking, de bloembakken in Broeck en de ANPR-camera op de gewestweg in Commijn.  Uit een herinneringsschrijven aan de Oost-Vlaamse gouverneur blijkt dat de borden voor de tonnagebeperking besteld zijn en dat die binnenkort zullen geplaatst worden. Voor het stratenplan heeft eerste schepen Kristof Cattie contact met Ghislain Vandercapellen. Er wordt verder uitgekeken naar een degelijke oplossing voor de bloembakken in Broeck. En  nu de paal voor de ANPR-camera al geruime tijd geplaatst is wordt algemeen verwacht dat ook de camera eerstdaags zal aangebracht worden. Ook polste het raadslid naar de regeling wie de greppels tussen de voetwegen en de aansluitende straten dient te reinigen.

Verder suggereerde Ghislain Vandercapellen de regeling rond het vellen van bomen nog eens terug op te nemen in het gemeentelijk infoblad. Voor het vellen van een boom met een stamdiameter van minder dan 1 m blijkt een kapvergunning te volstaan. Voor een boom met een stamdiameter vanaf 1 m dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De nodige formulieren kunnen wel gedownload worden van de gemeentelijke website maar volgens het raadslid hebben vele inwoners daar alsnog geen weet van.

Voor Yvo Reygaerts blijft de toestand van voetweg 100 een zorg. Burgemeester Dirk Willem herhaalde dat met de eigenaars een afspraak zal gemaakt worden van zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Ook ging de aandacht van het raadslid nu eveneens naar het voetpad achter brouwerij Rigaux.

Henk Verhofstadt stelde voor naar volgend jaar toe te sleutelen aan de toegankelijkheid van de groencontainer. Vooral bij goed weer in het voorjaar zouden de inwoners gediend zijn met een eerdere opening dan dit jaar op 17 maart. Burgemeester Dirk Willem gaf aan zich hierin met zijn bestuursploeg te kunnen vinden.

Rudi Geuens ten slotte kaartte de mogelijke mistoestand aan voor het vaccineren van de oudere personen die nog thuis verblijven. De 90-plussers zouden een uitnodiging ontvangen hebben om zich vanaf aanstaande maandag aan te bieden in het vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik. Blijkbaar zou volgens het agentschap Zorg en Gezondheid van de huisartsen verwacht worden dat zij een lijst overmaken van de personen die zich onder meer door bedlegerigheid niet in het vaccinatiecentrum zouden kunnen aanbieden en die dan ook toch thuis ingeënt zouden dienen te worden. Maar uit zijn contacten met huisartsen blijkt dat die alsnog niet op de hoogte zijn gebracht van die regeling. Schepen voor gezondheid Cindy Durieux zal dit nagaan. Burgemeester Dirk Willem verwees naar de uitzonderlijke prestaties die de gemeente Gooik heeft geleverd voor het in orde brengen van het vaccinatiecentrum. Er kwam immers veel meer bij kijken dan aanvankelijk vooropgezet.    

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 mrt 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 13 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 08 apr 2021

archief